Plaatselijk Belang

De vereniging
Plaatselijk Belang Middel (PB Middel) is een informele vereniging die net na de Tweede Wereldoorlog is opgericht. Het doel van de vereniging is om de plaatselijke belangen gezamenlijk te behartigen en culturele en maatschappelijke belangen en middelen te bevorderen.
Twee keer per jaar komen alle plaatselijke belangen van de gemeente Olst-Wijhe bij elkaar. Zij bespreken met elkaar de gemeenschappelijke acties richting de gemeente.

Visie
De visie op de Leefbaarheid in Middel is op de algemene ledenvergadering van 2018 vastgesteld en luidt als volgt:

 • Middel moet een buurtschap en plattelandsgebied blijven.
 • Iedereen die in Middel wil wonen, moet er ook kunnen wonen.
 • We zijn voor creatief hergebruik van vrijkomende ruimte en vastgoed
 • Duurzaamheid moeten we doen, dit kan b.v.
  • bij ontwikkelingen vastgoed (bouw/verbouw)
  • buurtinitiatieven voor nieuwe ontwikkelingen (zonnepanelen, etc.)
  • Informatievoorziening en kennisdeling
 • Het Buurthuis vervult een belangrijke rol in Middel

Lidmaatschap
Alle inwoners van Middel en haar naaste omgeving kunnen lid worden van de vereniging wanneer zij instemmen met de inhoud van de statuten, er zijn momenteel circa 150 huishoudens lid van de vereniging.
De algemene ledenvergadering vindt 1 keer per jaar plaats, meestal in november. Op deze vergadering geeft het bestuur een verslag over het afgelopen jaar, tevens wordt rekening en verantwoording over de toestand van de vereniging gegeven.
De contributie bedraagt €3,50 per jaar. Naast de contributie ontvangt de vereniging ook een jaarlijkse subsidie van de gemeente Olst-Wijhe, ter grootte van €770,00.

Bestuur PB Middel
Het bestuur van de vereniging bestaat uit 5 of meer leden. Deze worden op algemene vergadering gekozen. Zij verdelen de functies onderling en verrichten de gebruikelijke werkzaamheden en treden volgens rooster per 3 jaar af, maar zijn meteen herkiesbaar. Het bestuur uit Alice Eusman, Sanne Schotman, Johanna Teekema (secretariaat), Geert de Haan (voorzitter) en Jan Witterholt (penningmeester).