»

mrt 07

Statuten PB

De huidige statuten van Plaatselijk Belang Middel zijn vele jaren oud en toe aan een opfrissing. Het huidige bestuur heeft hiervoor nieuwe statuten opgesteld. Deze liggen nu ter inzage voor de leden tot 4 april 2016. Het is tot die tijd mogelijk voor de leden om te reageren op deze statuten. Na die datum zullen de statuten met eventuele wijzigingen vanuit de leden door het bestuur worden vastgesteld en juridisch worden verankerd.

 

Hieronder de statuten:

Artikel 1

 1. De naam van de vereniging is: Plaatselijk Belang Middel
 2. Zij is opgericht in 1946
 3. Zij heeft haar zetel te Olst, gemeente Olst-Wijhe

 

DOEL

Artikel 2

De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de gemeenschappelijke

belangen van de inwoners van Middel en alles wat met een en ander verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

 

DUUR

Artikel 3

 1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 oktober tot en met 30 september.

 

LEDEN

Artikel 4

 1. Lid van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen, die in of rond Middel wonen. Het bestuur beslist of er sprake is van “wonen in of rond Middel”.
 2. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door

erfopvolging worden verkregen.

 

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 5

 1. Het lidmaatschap eindigt:
 2. door opzegging door het lid;
 3. door opzegging door de vereniging.
 4. door de dood van het lid;
 5. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts tegen het einde van

het boekjaar geschieden. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur.

 1. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van

het lopende boekjaar door het bestuur worden gedaan wanneer een lid na daartoe door bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het lopende boekjaar heeft voldaan. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk, met opgave van redenen.

 1. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

 

JAARLIJKSE BIJDRAGEN

Artikel 6

 1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de

algemene ledenvergadering zal worden vastgesteld.

 1. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing

van de verplichting tot betalen van een bijdrage te verlenen.

 

BESTUUR

Artikel 7

 1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste drie en ten hoogste

zeven natuurlijke personen.

 1. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de

leden van de vereniging.

De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een voordracht van het bestuur, leden kunnen een voordracht aanbrengen bij het bestuur.

De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de ledenvergadering

meegedeeld; de voordracht van de leden moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. De voordracht is niet bindend.

 1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester aan.
 2. Bestuursleden kunnen te allen tijde, ook indien zij voor een bepaalde tijd zijn benoemd, onder opgave van redenen door de algemene ledenvergadering worden ontslagen of geschorst. Ter zake van een schorsing of ontslag besluit de algemene ledenvergadering met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
 3. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Een bestuurslid is onbeperkt herbenoembaar.
 4. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
 5. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
 6. door bedanken.
 7. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is –

gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd.

 

BESTUURSTAAK

Artikel 8

1 Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het

besturen van de vereniging. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.

 1. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering

bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en

bezwaring van registergoederen. Het is echter niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een ander verbindt.

 1. Het bestuur behoeft tevens goedkeuring van de algemene ledenvergadering

voor besluiten tot:

 • het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
 • het ter leen verstrekken en ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
 • het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

 

TOEGANG EN STEMRECHT

Artikel 9

 1. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid een stem in de algemene ledenvergadering.
 2. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk

volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.

 1. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten

genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.

 1. Blanco en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

 

VOORZITTERSCHAP EN NOTULEN

Artikel 10

 1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens

afwezigheid, door een ander aanwezig bestuurslid. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de ledenvergadering zelf in haar leiding.

 1. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel

omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend.

 1. Van het door de algemene ledenvergadering behandelde worden notulen gemaakt door de secretaris of een door de voorzitter aan te wijzen persoon. Deze notulen worden in dezelfde of de eerstvolgende ledenvergadering vastgesteld.

 

JAARVERSLAG – REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 11

 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van

alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.

 1. Jaarlijks wordt ten minste een algemene ledenvergadering gehouden en wel

binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar.

De agenda van deze vergadering bevat onder meer:

 • het jaarverslag van het bestuur over de gang van zaken in de vereniging en het gevoerde beleid;
 • de goedkeuring van de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting.
 1. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de

handtekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.

 1. Na verloop van de in de eerste zin van dit lid 3 genoemde termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
 2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het dagelijks bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 3. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het dagelijks bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 4. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 2 en 3 en de andere gegevensdragers gedurende zeven jaar te bewaren.

 

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 12

 1. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen, zo

dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is.

 1. De bijeenroeping geschiedt door e-mail, schriftelijke mededeling aan de stemgerechtigden of door middel van een advertentie in ten minste een, ter plaatse waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen dag- of huis- aan huisblad of, zo mogelijk, door mededeling op het in het verenigingsgebouw aanwezig mededelingenbord.

De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

 

STATUTENWIJZIGING

Artikel 13

 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatsvinden door een besluit van de

algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat in

deze vergadering wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

 1. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een

voorstel tot wijziging van de statuten hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de

voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen op een daartoe voor alle leden

toegankelijke plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de

dag waarop de vergadering wordt gehouden.

 1. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts

worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het

aantal geldig uitgebrachte stemmen.

 1. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van de

statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals

deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer

van Koophandel en Fabrieken gehouden handelsregister.

 

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 14

 1. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het vorige artikel is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.
 2. Het batig saldo na vereffening komt ten gunste van een nuttig doel.
 3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
 4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit voor de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de

statuten en reglementen van de vereniging zoveel mogelijk van kracht.

In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie.

 1. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende

baten meer aanwezig zijn.

 1. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende zeven jaar na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Je mag deze HTML-tags en attributen gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>