Plaatselijk belang

Plaatselijk Belang Middel (PB Middel) is een informele vereniging en opgericht net na dlogo kleure Tweede Wereldoorlog. Er zijn destijds ook statuten opgesteld. Het doel van de vereniging is om alle plaatselijke belangen en grieven gezamenlijk te behartigen. Het bevorderen van culturele en maatschappelijke belangen en middelen.

 

ALV

De algemene ledenvergadering (ALV) vindt 1 keer per jaar plaats. Tot nu toe telkens in november van elk jaar. Op deze vergadering geeft of doet het bestuur verslag van het afgelopen jaar. Tevens wordt rekening en verantwoording over de toestand van de vereniging gegeven. Deze rekening en verantwoording wordt vooraf door de kascommissie nagezien. Deze commissie bestaat uit 2 leden. Zij treden om de beurt per 2 jaar af en zijn niet herkiesbaar.

 

Contributie

Tot lidmaatschap kunnen toetreden alle inwoners van Middel en haar naaste omgeving, die zich verbinden de contributie te betalen en instemming met de inhoud van de statuten betuigen. De contributie bedraagt €3,50 per jaar. Er zijn 152 huishoudens lid van de vereniging.

Naast de contributie ontvangt de vereniging ook een jaarlijkse subsidie van de gemeente Olst-Wijhe, ter grootte van €770,00.

 

Bestuur PB Middel

Het bestuur van de vereniging bestaat uit 5 of meer leden. Deze worden op algemene vergadering gekozen. Zij verdelen de functies onderling en verrichten de gebruikelijke werkzaamheden en treden volgens rooster per 3 jaar af, maar zijn meteen herkiesbaar.

Het bestuur uit Alice Eusman, Frans Hannink (penningmeester), Sanne Schotman, Gerbert van Tilborg (voorzitter) en Miriam Valk.

Twee keer per jaar komen alle plaatselijke belangen van de gemeente bij elkaar. Zij bespreken met elkaar de gemeenschappelijke acties richting de gemeente. Daarnaast probeert plaatselijk belang Middel ook contacten te leggen met plaatselijke belangen van buiten de gemeente, zo zijn er contacten met het naastgelegen Broekland.

 

Activiteiten

Enkele bereikte doelen van plaatselijk belang Middel:

  • verharding aan de Marsweg
  • aanleg en onderhoud stapelhaarspad richting Broekland
  • overzichtelijk kruispunt Oude Deventerweg/Woolsdijk